Pagkilatan, Batangas (Town), Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore Pagkilatan, Batangas (Town), Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

Pagkilatan, Batangas (Town), Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Malitam, Batangas Town, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE BARRIO OF PAGKILATAN
PART I HISTORY

1. The present official name of the barrio is Pagkilatan.

2. Derivation and meaning of this name

During the Spanish regime in the islands, some Spanish boats anchored at the shore of this barrio. The Spaniards that were aboard this boat went down and visited the forest of this barrio. They found an abundant supply of “Pagkit.” Several times, they went to this place to gather “Pagkit” with the help of some Filipinos as they were paid for their labor. These Filipinos built their homes in these places and called them Pagkilatan, which means source of “Pagkit.” Pagkit is a certain kind of sticky substance used as paste. The present name of the barrio is Pagkilatan and this was derived from the original name “Pagkitan.”

3. Date of Establishment: During the Spanish regime.

4. The original families: The original families were the families of the Arellanos and Eboras. This information was obtained from the grandsons and granddaughters of the original families.

5. List of tenientes from the earliest time to date:

a. Florencio Cantos b. Leon Serban c. Bruno Ebora

6. This barrio has no sitio within its jurisdiction. No historical sites, structures or buildings can be found in this barrio.

7. The important event that took place in this barrio was the opening of a public school during the American occupation in the year 1946-1947. With the leadership of the present barrio lieutenant, Bruno Ebora, and some leading men of the community, they asked contributions from the P.T.A. and with the collected amount, they bought a standard school site and materials for the school building. This school building which was constructed with the aid of the P.T.A. is still being used at present.

8. No lives and properties and institutions were destroyed during the past wars and, therefore, no accomplishments toward rehabilitation took place.

PART II – FOLKWAYS

Birth

When a child is born, he is not immediately brought to church for baptism. The parents of the newly born child plan a little party called “Pabuhos Tubig.” Be-

[p. 2]

fore this, “Pabuhos tubig” takes place, the parents of the newly born child will select their compadre or the sponsors for the ceremony.

Sa sandaling isilang ang isang bata, ang naturang bata ay hindi kaagad dinadala sa simbahan upang binyagan. Ang magulang ng mga bata ay kaagad maghahanda ng isang pabuhos tubig. Bago ganapin ang pabuhos tubig, ang mga magulang ng bata ay pipili ng kanilang bagong kumpare at kumare, upang siyang maghawak sa bata pag ginaganap ang pabuhos tubig.

Courtship

When a man desires to court a young lady, he expresses his admiration by means of love letters or by several visits. He asks the young lady to accept his love and if the lady does so, they inform their parents to plan the marriage.

Kung ang isang binata ay may pag-ibig sa isang dalaga, ang kanyang pag-ibig ay kanyang ipinahahayag sa pamamagitan ng liham at sa pamamagitan ng pagdalaw sa tahanan ng dalaga. Ang binata ay sumasamo na siya ay ibigin at kung siya ay maibig ay kanilang ipinagbibigay alam sa kanilang mga magulang upang ihanda ang kanilang kasal.

Superstitious beliefs (Pamahiin)

1.

When the owl hoots at night, the farmers will have a good harvest during the next season.

Sa sandaling ang kwago ay humuni sa gabi, ang paniwala ng mga magsasaka ay magkakaroon ng mabuting ani sa darating na panahon.

2.

Children are warned not to throw stones near falls or rivers near the forest for fear evil spirits may harm them.

Ang mga bata ay binabawalang bumato sa malapit sa mga talon at sa malapit sa ilog na may gubat sa dahilang baka sila ay manuno.

3.

When a mother eats twin bananas, they believe that the mother will give birth to twins.

Kapag ang ina ay nangain ng kambal na saging, sila ay naniniwala na ang ina ay manganganak ng kambal.

Popular songs (Mga awitin)

1. Silanganin 2. Pandanggo 3. Lulay

[p. 3]

Riddles (Mga bugtong)

1. Aling bahagi ng katawan ng di naaabot ng kanang kamay – Siko ng kanang kamay.
2. Tubig na binalog ng laman, lamang binalot ng tubig, tubig na binalot ng buto, butong binalot ng balahibo – Niyog.
3. Sinibat ko muna bago ko sinisi – Sibatsi
4. Baboy ko sa pulo, balahibo’y pako – Langka
5. Hindi ano, hindi kuwan, berde ang balat, pula ang laman – Pakwan
6. Kawayang naging tubig, tubig naging putik, putik naging bato, batong naging piso – Tubig

Proverbs and sayings (Mga salawikain)

1. Suwihin ng suwihin, huag lamang tuturan ang ngalan ng saging.
2. Magkapula-pula ng saga, maitim din ang kabila.
3. Matulin ang kabayo pag walang kapareha.
4. Nasa tao ang gawa, nasa Dios ang awa.
5. Ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang.
6. Magpakahaba-haba ang prosisyon, sa simbahan din ang urong.
7. Walang matapang na bansa, pag atomic ang dumagsa.
8. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.

Methods of telling time

The method of telling time is by looking at the position of the sun or by the crowing of the rooster at night.

PART III Other Information

1. No books or documents treating of the Philippines can be found in this locality.
2. No authors, present or past, reside in this barrio.

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of the Barrio of Pagkilatan,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post