Various Affidavits Submitted by the San Jose Batangas Guerrillas - Batangas History, Culture and Folklore Various Affidavits Submitted by the San Jose Batangas Guerrillas - Batangas History, Culture and Folklore

Various Affidavits Submitted by the San Jose Batangas Guerrillas

The San Jose Batangas Guerrillas was another unit in the province of Batangas that fought the Japanese under the banner of the large guerrilla organization called Fil-American Irregular Troops, commanded by the former United States Army Col. Hugh Straughn until he was caught and executed by the Japanese. The San Jose unit was commanded by one Amado Masilungan. In this page1 are various affidavits submitted by the San Jose Batangas Guerrillas along with their application for official recognition as an element of the Philippine Army in the service of the United States Armed Forces.

Guerrilla Files

[p. 1]

ESTADOS NG AMERICA
MANGCOMONIDAD NG PILIPINAS
PROVINCIA NG BATANGAS

Aco, NICOLAS LUNAR, taga Bigain 2, San Jose, Batangas, pagkatapos na makapagsumpa sa ngalan ng katuwiran at sa ngalan ng Dios, ay nagsasalaysay ng sumusunod:

Na noong ika 23 ng Marso, 1945, ako ay tinamaan ng bala ng Japon sa labanan namin sa Lalayat na ang aming pangkat ng guerrilla na pinamumunuan ni Major Amado M. Masilungan ay nakipaglaban. Walang ibang gumamot ng walang bayad kundi ang Doctor ng Guerrilla ni Major Amado Masilungan na si Dr. Bonifacio Masilungan na katulong ay si Dr. Conrado Aguila. Itong aking timamao ay nasisiyanan pa rin ako dahil sa ang katuwiran ang aming pinupunta. Noong matapos ang dalwang araw, dahil sa kakulangan ng gamot niya ay kaniyang ipinadala ako sa Hospital ng mga sundalong Americano.

Ako ay nagsasalaysay din na wala akong nakikilalang doctor ng guerrilla dito sa aming lugaling ligan sa Doctor na naulit sa itaas.

Wala na po akong masasabi ano pa man kundi ang nasabi ko na.

Sgd.
NICOLAS LUNAR
Subscribed and sworn to before me this 25th day of February, 1946, at San Jose, Batangas, Philippines. The affiant exhibited to me his Res. Certi No A-66394, issued on February 25, 1946, at San Jose, Batangas.
Sgd.
NOTARY PUBLIC
My Commission Expires on Dec 31, 1946

Doc. No. 63
Page No. 55
Bk. No. IV
Series of 1946.

[p. 2]

ESTADOS NG AMERICA
MANGCOMONIDAD NG FILIPINAS
PROVINCIA NG BATANGAS

Ako, RUFO MENDOZA, taga Bigain 2, San Jose, Batangas, pagkatapos na makapagsumpa sa ngalan ng katuwiran at sa ngalan ng Dios, ay nagsasalaysay ng sumusunod:

Na noong ika-18 ng Marzo, 1945, ako ay tinamaan ng bomba at ang aking katawan ay natadtad ng sugat. Walang ibang gumamot ng walang bayad kundi ang Doctor ng Guerrilla ni Major Amado A. Masilungan na si Dr. Bonifacio Masilungan na katulong ay si Dr. Conrado Aguila. Ako ay kasapi niya sa kanilang samahang guerrilla, at noong matapos ang limang araw na guinagamot niya ako ay dahil sa kakulangan ng gamot ay kanyang ipinadala sa hospital ng mga sondalong Americano.

Ako ay nagsasalaysay din na wala akong nakikilalang doctor ng guerrilla dito sa aming lugaling liban sa Doctor na naulit sa itaas.

Wala na po akong masasabi ano pa man kundi ang nasabi ko na.

Sgd.
RUFO MENDOZA
Subscribed and sworn to before me this 25th day of February, 1946 at San Jose, Batangas, Philippines. Affiant exhibited to me his Res. Cert. No. A-66385 issued on February 23, 1946 at San Jose, Batangas.
Sgd.
NOTARY PUBLIC
Until Dec. 31, 1946

Doc No. 61
Page No. 55
Book No. IV
Series of 1946

[p. 3]

ESTADOS UNIDO DE AMERICA
MANCOMUNIDAD DE FILIPINAS
PROVINCIA DE BATANGAS

A F F I D A VIT
- - - - - - - - - - - -

Ako, Sotero Rodriguez, taga nayon ng Lumil, San Jose, Batangas, pagkatapos na makapanumpa sa ngalan ng P. Dios at ng Katuwiran, ay nagsasalaysay ng sumusunod:

Na noong maputokan ng “fuse” ng bomba ang kamay sang aking anak na si Demetrio Rodriguez ay walang ibang gumamot sa kanya hanggang siya ay gumaling kundi ang Doctor ng Guerrilla na si Major Amado A. Masilungan na si Doctor Bonifacio Masilungan.

Ako ay nagsasalaysay din na wala akong nakikilala na Doctor ng Guerrilla ni Major Amado A. Masilungan maliban kay Doctor Bonifacio Masilungan at Dr. Conrado Aguila.

Sa katunayan ng kasulatang ito ay inilagda ko ang aking pangalan sa ibaba nito.

(SGD.) SOTERO RODRIGUEZ
Subscribed and sworn to before me this 25th day of February 1946 at San Jose, Batangas, Philippines. Affiant exhibited to me his Res. Cert. No 66388, issued on Feb. 25, 1946 at San Jose, Batangas.
(SGD.) TEODORICO O. ONA
NOTARY PUBLIC
Until Dec. 31, 1946.

Doc. No. 62
Page No. 55
Book No. IV
s. of 1946

20¢ doc. stamp.

sv-3-1-46

[p. 4]

ESTADOS NG AMERICA
MANGCOMUNIDAD NG FILIPINAS
PROVINCIA NG BATANGAS

Aco, FLORENTINO BRIONES, taga Anus, San Jose, Batangas, pagkatapos na makapagsumpa sa ngalan ng katuwiran at sa ngalan ng Dios, ay nagsasalaysay ng sumusunod:

Na noong mabaril ng Japon ang aking anak sa ulo hanggang sa lumabas ang utak ay walang ibang gumamot ng walang bayad kundi ang Doctor ng Guerrilla ni Major Amado A. Masilungan na si Dr. Bonifacio Masilungan na ang katulong ay si Dr. Conrado Aguila. Itong aking anak ay kasapi niya sa kanilang samahang guerrilla, at noong matapos ang tatlong linggo na guinagamot niya ay dahil sa kakulangan ng gamot niya ay kanyang ipinadala sa hospital ng mga sondalong Americano;

Ako ay nagsasalaysay din na wala akong nakikilalang doctor ng guerrilla dito sa aming lugaling liban sa Doctor na naulit sa itaas;

Wala na po akong masasabi ano pa man kundi ang nasabi ko na.

FLORENTINO BRIONES
Witness to thumb mark:
(SGD.) PIDA BITU OM
Subscribed and sworn to before me this 25th day of February, 1946 at San Jose, Batangas, Philippines. Affiant exhibited to me his Res. Cert. No. A-66386 issued in San Jose, Batangas, on Feb. 25, 1946.
(SGD.) TEODORICO ––
Notary Public
My Commission Expires on Dec. 31, 1946.

Doc. No. 65
Page No. 55
Book No. IV
S. of 1946.

20¢ doc. stamp.

Copy.

[p. 5]

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
MANCOMUNIDAD DE FILIPINAS
PROVINCIA DE BATANGAS

A F F I D A V I T

Ako, Vicente Hernandez, taga nayon ng Lumil, San Jose, Batangas, pagkatapos na makapanumpa sa ngalan ng P. Dios at ng Katuwiran ay nagsasalaysay ng sumusunod:

Na noong mataga ako ng Hapon sa likod ng kanyang sable na nagbigay ng malaking sugat sa aking likod ay wala ng iba akong pinaroonan kundi ang campo ng mga Guerrilla ni Major Amado A. Masilungan at doon ginamot ang aking sugat ni Dr. Bonifacio Masilungan, doctor ng mga Guerrilla ng nasabing Major.

Ako ay nagsasalaysay din na wala akong nakikilala na ibang Doctor ng mga Guerrilla dito sa aming lugal liban kay Doctor Bonifacio Masilungan at Dr. Conrado Aguila.

Katunayan ng kasulatang ito ay lumagda ako ng aking pangalan sa ibaba nito.

VICENTE HERNANDEZ
(Thumbmarked by left and right thumbs.)

Witness to thumb marks:

(SGD) PEDRO ARTURO ONA
Subscribed and sworn to before me this 25th day of February 1946, at San Jose, Batangas, Philippines. The affiant exhibited to me his Res. Cert. No. A-66387 issued in San Jose, Batangas, on February 25, 1946.
(SGD) TEODORICO O. ONA
Notary Public
Until Dec. 31, 1946

Doc. No. 64
Page No. 55
Book No. IV
S. of 1946.

(Documentary stamp sealed)

[p. 6]

[NO HEADER]

Kami, mga Guerrilla na firmado sa mababa nito na taga nayon ng Lalayat, pagkatapos na makapanumpa sa ngalan ng katwiran at sa ngalan ng Dios ay malayang nagsasalaysay ng sumusunod:

Na si G. Amado Masilungan, Ingeniero Civil, na taga rito sa bayan ng San Jose, Batangas, ay siyang tunay na nagtatag ng Guerrilla sa nayon ng Lalayat mula pa noong Abril, 1942. Aming kinilala siyang puno at siya ang tunay na nangalaga upang magkaroon ng katahimikan ang nayon. Siya ay nagmula sa isang compania na kanyang primerong itinatag at ang kasamahin niya ay si G. Pedro Ozaeta, Celedonio Lara, at iba pa. Sa pagkaalam namin ay ang kanyang primerong puno ay si Kornel Pedro Pacia [Pasia].

Nang siya ay nakilala ng taga iba’t-ibang nayon sa papilingpiling ng Lalayat na siya ay mamuno ng Guerrilla at nagwagi sa tungkulin na para sa lahat ay maraming lumapit sa kanya upang maki-anib sa Samahang Guerrilla.

Na kami ay siyang makapapagpatotoo na sa hanggang sa dumating ang Americano ay kami ay walang nakikilalang namumuno ng Guerrilla kundisi G. Amado Masilungan.

Wala na kaming masasabi na ano pa man at kami ay lumagda ng aming mga pangalan bilang patotoo sa kasulatang ito.

[Signatures as best as can be read]

Column I
Sotero Javello
Jose Pase [unsure]
Edilberto Mandocdoc
Domingo de Chavez
Bernardo Javello
Isidoro Javillo
Pecho Aguila
Francisco Cuenca
Martiniano QuiƱones [surname unsure]
Pedro [surname unreadable]
Pedro Matibag
Adriano Aguila
Paulino Enriquez
Benedicto Hernandez
Jose [surname unreadable]
Miguel Javillo
Florentino [surname unreadable]
Nicomedez Mendoza
Pedro Javillo
Felipe Javillo
Manuel [surname unreadable]
Blas Aguila
Juan Alday
Pedro Mendoza
Donato Limbo
Jose Makalintal
Bernardo Vertucio
Pedro G. Javillo

[Note to the reader/researcher: the above affidavit was followed by several others having the same content but signed by other members of the San Jose Batangas Guerrillas.]

[p. 7]

UNITED STATES OF AMERICA
COMMONWEALTH OF THE PHILIPPINES
PROVINCE OF BATANGAS

A F F I D A V I T

We, the undersigned, officers of the Guerrilla Unit of this municipality commanded by Major Amado A. Masilungan, after having been duly sworn to in accordance with law, hereby depose and say:

1. That Jose C. Aguila, alleged commanding officer, his brothers, brothers-in-law, cousins, and some persons known to be from Pasay, Rizal, and whose names appear in the Roster submitted to the AFWESPAC and being approved are not known in this unit and have never been recognized in this unit as officers;

2. And that the above-cited persons, namely Jose C. Aguila et al, have never held any rank whatsoever as Guerrillas in our unit since its organization by Major Amado A. Masilungan until our liberation by the United States Army.

[Signatures as best as can be read.]

Pedro Arturo Ona
Mansueto Marasigan
Florencio Madlangbayan
Marcelo M. Mandocdoc

Notes and references:
1 “San Jose Batangas Grlas, FAIT,” File No. 110-37, downloaded from PVAO.
Next Post Previous Post