San Mariano, San Pascual, Batangas: Historical Data Part II - Batangas History, Culture and Folklore San Mariano, San Pascual, Batangas: Historical Data Part II - Batangas History, Culture and Folklore

San Mariano, San Pascual, Batangas: Historical Data Part II

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART II

PART I | PART II

[p. 6]

7. There is always a wedding party where all the members of the family including relatives of both parties assemble.

D. Marriage

1. Marriage must be done when the moon is becoming big so that the couple will have long lives.

2. Marriage must be held at the beginning of the year so that the couple will have a good living.

3. Rice is thrown at the couple so that they will earn money easily.

4. Calamay is offered to the couple as they arrive from church so that they will be sweet to each other.

5. The woman’s veil is put over the shoulder of the man so that the man will always help the woman in shouldering a task.

E. Death:

1. When the dead is soft, somebody in the family will follow.

2. Persons left in the house should not look out of the window when the dead is taken down from the house so that nobody will follow.

3. Do not sweep in the house unless four days passed or else somebody will follow.

4. Do not file the plates together in washing the dishes for the first nine days so that there will be none to follow.

5. Fresh vegetables are not cooked or eaten for the first nine days or else the dead will always be fresh.

6. Dead bodies are watched overnight.

7. Some money is given to the dead.

8. Parents, sons, daughters, relatives and benefactors mourn for at least one year.

9. Preparations for [a] feasts during the 4th, 9th, 40th day, and for the first year are held.

F. Burial:

1. Expectant mothers and fathers should not look into the grave.

[p. 7]

2. Cigars and cigarettes brought during the burial should all be consumed in the cemetery.

3. The feet of the dead should be ahead in going down the stairs or else someone in the family will follow.

4. Tears should not fall onto the dead so that the soul of the dead will not have any hardships.

12. Popular songs, games, amusements -

The popular songs in the barrio are the kundimans.

a. Huling Awit
b. Ibong Sawi
c. Bayan Kong Pilipinas
d. Dalagang Filipina
e. Anak ng Dalita
f. Pasing
g. Magbalik ka Giliw
h. Arigading-gading
i. Karinosa
j. Lulay

The popular games are:

a. Sipa
b. Baseball
c. Tubigan

The popular amusements are:

a. Pandango
b. Serenading
c. Dama
d. Horse riding
e. Huego

13. Puzzles, Riddles

a. Puno’y kalbang
Sanga’y anos
Bunga’y gatang
Lama’y lisay. (papaya)
b. Pitak-pitak
Silid-silid
Habang-habang
Parang kamalig. (kawayan)
c. Hinalo ko ang linugao
Nagtakbo ang inihaw. (bangka)
d. Bahay ni kaka
Hindi matingala. (noo)

[p. 8]

e. Munting bakur-baruran
Sari-sari ang nadaan. (bibig)
f. Munting panyo margin-bottom:20px;
Hindi matuyo. (dila)
g. Aso kong puti
Sinugo ko’y di na umuwi. (lura)
h. Hinigit ko ang bagin
Nag-utotan ang matsin. (bilangan)
i. Duag ako sa nag-iisa
Matapang ako sa dalawa. (tulay)
j. Isang itlog
Tatlo kung mapisa
Pulos itim
Puti ang tuka. (tuba)
k. Isang bias na kawayan
Puno ng kamatayan. (baril)
l. Bahay ng prinsesa
Libot ng espada. (piña)
m. Nagsaing si Katong-tong
Bumulak ay walang gatong. (gugo)
n. Naito-ito na ang negro
Nagkamatay ang tao. (gabi)
o. Isang bias na kawayan
Nakabubuhay ng patay. (hihip)
p. Dalawang dahong pinda-pinda
Sing lapad silang dalawa. (lupa at langit)
q. Alin dito sa ating katawan
Ang likod ay tiyan? (binti)
r. Ang ibabao ay ararohan
Ang ilalim ay batohan. (kakao)
s. Bahay ni Kiko
Puno ng ginto. (itlog)
t. Buhok ng pare
Hindi mawahi. (tubig)
u. Buhok ni Adan
Hindi mabilang. (ulan)
v. Saging ko sa Maynila
Abot dito ang palapa. (kalle)

[p. 9]

w. Baboy ko sa pulo
Balahibo ay pako. (nangka)
x. Kabiac na dayap
Sa kalooban ko hinanap. (batia)
y. Alin dito sa lupa
Tatatlo ang palapa. (pungapong)
z. Tintang puti
Plumang bakli
Papel na verde
Nasulat ay babae. (ekmo)

14. Proverbs and Sayings:

a. Pag matubig
Ay mabubo.
b. Walang matimtimang virgin
Sa matiagang manalangin.
c. Pay may sinuksok
Ay may titingalain.
d. Ang mahaba’y nagdudugtong
Ang maigsi ay nagpuputol.
e. Ang di nalingon sa pinanggalingan
Di makararating sa paroroonan.
f. Ang nalakad ng matulin
Matinik ay malalim.
g. Huag kang sisiguro
Kuarisma man ay nabagyo.
h. Ang mabait sa bata
Ay pinagpapala.
i. Ang maniniwala sa sabi-sabi
Walang bait sa sarili.
j. Sa lahat ng gubat
Ay may ahas.
k. Magkapula-pula ang saga
Maitim ang kabila.
l. Pag may tinanim
Ay may aanihin.
m. Pag may tuwa
Ay may hapis.
n. Huag dumais sa patayan
Kung di ibig maduguan.

[p. 10]

o. Magpakahaba-haba ang procession
Sa simbahan din uurong.
p. Ang makirot
Nakayayapao ng ipot.
q. Ang bayaning masugatan
Nag-iibayo ang tapang.
r. Ang may utang
Ay nagbabayad.

s. Di lahat ng araw ay iyo.

t. Ang sisi ay sa bandang huli.

u. Di lahat ng nabibilanggo
Ay may kasalanan.
v. Tinatakal na ang mantika
Ay buhay pa ang baboy.
w. Di nasibol ang kabuti
Ng walang katugon.
x. Ang maagap
Ay napapahalogap.
y. Ang isda
Ay sa bibig nahuhuli.
z. Ang matipid
Ay nakatitipon.

15. Methods of measuring time:

The methods of measuring time in this barrio are:

1. Use of the sun.
2. Songs of birds as doves, pigeons and crows of roosters.

16. Other folktales.

There were no folktales in this barrio.

PART III OTHER INFORMATION

17. There are no books and documents treating of the Philippines in the barrio.

18. There are no authors in the community.

Data submitted by:
(MRS.) MAXIMA D. MACATNAGAY

PART I | PART II

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of [the] Barrio of San Mariano,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post