Conde Itaas, Batangas (Town), Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore Conde Itaas, Batangas (Town), Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

Conde Itaas, Batangas (Town), Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Conde Itaas, Batangas Town, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE BARRIO OF CONDE ITAAS

1. Present official name of the barrio – Conde Itaas

[p. 2]

2. Names of Sitios

a. Suha
b. Kahilan
c. Cumba
d. Talon
e. Tubigan
f. Bakis
g. Pinagkalabungan
Popular name of the barrio – Conde

3. Date of establishment – 1861

4. Original families – Polintan Jose, Mariz Evangelio, Serafin Panganiban

5. List of tenientes since 1861 up to the present time:

Spanish time
Higino Asi
Celestino Panganiban
Leonardo Asi
Alejandro Guno
American regime
Leonardo Asi Martin Bayer
Engracio Mandigma – present

6. Data on historical sites, structures, buildings, old ruins, etc. - - - - None

7. Important facts, incidents or events that took place - - - - None

1. During the Spanish Occupation – None

2. During the American Occupation to World War II – None

3. During and after World War II – None

8.A.Destruction of Lives, Properties, and Institutions during wars, especially in 1896-1900 and 1941-1945 – None
B.Measures and Accomplishments towards rehabilitation and reconstruction following World War II – None

PART II FOLKWAYS

A. Traditions, Customs and Practices

[p. 3]

1. Panganganank

Sapul sa pamula, ang panganganak ay maalituntunin lubha. Ang irihiya sa panganganak ay ang sumusunod:

a. Pag ang babae ay nagdadalang tao ay bawal sa lalaki ang magtabon sa butas o magtatambak at magsasara ng ano mang umaagos sa pangambang baka hindi agad mapaanak ang babae pag panahon na.

b. Ang tumutupad sa pagpapaanak sa nayon ay isang hilot (Midwife).

c. Pagkatapos makapanganak ay nagpapaputok ng kwetes (firecrackers) bilang pagpapasalamat at nakasilang ang sanggol ng maluwalhati.

Birth

Since the very beginning, the giving of birth has been full of superstitions. The following are examples:

a. When the wife is on the family way, the husband has to remember that he has not to build dikes, he should never cover any hole or put dug [?] or block running water or else his wife would have difficulty in the delivery.

b. Never stop running water so that the woman could easily give birth.

c. After birth to the child, the husbands used to burn firecrackers to thank God that their wives gave birth easily.

d. Births in the locality are attended to usually by a midwife.

2. Pagbibinyag

Ang pagbibinyag ng bata noong una ay tulad din ngayon. Kapag hindi agad maiuwi sa bayan ay binubuhusan na ng isang piling matanda sa nayon na maalam ng ceremonia sa ganitong pagbibinyag.

Sa lalong madaling panahon ay iniuuwi ang bata sa simbahan at pinabibinyagan sa pari.

[p. 4]

As in the past, it is still customary among the barrio folks to have a child that is newly born baptized by a layman who is familiar with the correct procedure of that ceremony. This is probably done as a safety measure inasmuch as the barrio is far from the town.

3. Paniningalang-Pugad: -

Noong panahong una at manaka-naka rin ngayon ang binatang manliligaw ay maraming alituntunin:

a. Pag natanaw na ng binate ang bahay ng kanyang liniligawan ay nagpupugay na ng sombrero.

b. Pag siya ay nagmagandang hapon ay siya ay lumuluhod pantay ng tuhod.

c. Hindi umuupo sa banko ang manliligaw. Sa tabi lamang ng pinto ng bahay ang upo niya.

d. Hindi ang dalaga ang nakikipag-usap sa binate sapagkat ang humaharap ang mga magulang lamang.

Courtship: -

In the old days and in a few instances at the present age, the following customs are still observed regarding courtship.

a. The man takes his hat off when he approaches the house of the lady when he is courting.

b. He gives his respects to the elders in the house by kneeling on both feet.

c. He does not sit on the bench or on the chair in the house. Instead, he sits beside the door and the parents of the lady rather than the girl converse with him.

4. Pagkakasal: -

Ang marami sa kaugalian sa pagkakasal noong una ay dala pa rin ngayon, katulad ng mga sumusunod:

a. Pag magdadapit na ay iniiwan ang lalaki. Pagkaraan ng ilang oras ay saka sumusunod ang lalaki.

[p. 5]

Long, long time ago, marriage was already celebrated in such a way how it is done today. The beliefs and undertakings of the past are still carried today.

a. Using the ring as their memorable engagement.

b. Putting selected string (belo) around the newly-weds’ necks, foretelling and signifying their marriage. After the wedding party, the wife is accompanied by the husband’s family to his home, leaving him in the house of the girl. After two or three hours, the husband proceeds to the place where the wife was dapitated [?] by the male’s party.

5. Pagkamatay o Paglilibing.

1. Ang namatay ay nilalagyan ng palaspas ng bindita at gunting sa kadais upang ito ay huag magalaw ng masamang espirito.

2. Hindi iniiwanan ang bangkay ng walang tanod.

3. Sinasarahan ang mga bintana ng bahay kapag ipinapanaog ang bangkay.

4. Ipinagdarasal ang namatay sa loob ng siyam na araw.

Death

1. When a person dies, a blessed palm and scissors are placed beside the dead.

2. The dead is never left alone during the night.

3. Windows are closed when the corpse is brought down the house.

4. Prayers are offered for the dead for nine consecutive days.

B. Other folk tales – None

Countless years ago, people believed that there were four children who were responsible for the revolution of the earth. When one of them got angry and nobody entertained him with fascinating

[p. 6]

and interesting stories he would do something against the others which caused the earth to shake.

Ang paniniwala ng matatanda sa nayong ito ay mayroong apat na batang nagdadala at nakikialam sa mundo. Kapag lumilindol ay may paniwala silang ito’y magkakagalit kung kaya ang mundo’y umiibo.

C. Popular songs, games and amusements

Songs – Sinilangan or Pinandanggo, Kundiman

Games – Taguan and tubigan

Puzzles and riddles

1. Nagsain si Kapirit kinain pati anglit – Bayabas

2. Nagsaing si Ka Tontong, bumulak ay walang gatong – Gugo

3. Hindi ibon, ni di kabag, lumilipad sa magdamag – Buwan

4. Dala mo’y dala ka, dala ka pa ng iyong dala – Bakya

D. Proverbs and sayings

Kapag wala kang itinanim ay wala kang aanihin.

Huag mahiya sa mabuting gawa.

Ang di lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.

E. Methods of measuring time

Sa nayong ito ay walang urasan, kaya’t sa tayo ng araw ang tao nag-uuras. Sa mata ng pusa at sa huni ng ibon (kalo). At sa gabi naman ay sa tayo ng bituin ang kanilang urasan.

The people of this barrio believe that when the cat’s eyes and by the song of the bird, the hornbill, they know the time of the day or night.

[p. 7]

PART III Information on books and documents treating of the Philippines and the names of their owners.

N o n e

The names of the Filipino authors born or residing in the community, the titles and the subjects of their work whether printed or in manuscript form, & names of persons possessing them . . . None

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of the Barrio of Conde Itaas,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post