Sambat, Tanauan, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore Sambat, Tanauan, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

Sambat, Tanauan, Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.
[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE BARRIO OF SAMBAT

Part One: HISTORY

1. Present official name of the barrio: SAMBAT.

2. Popular name of the barrio, present and past; derivation and meanings of these names. Names of sitios within the territorial jurisdiction of the barrio:

Meaning of the name: Intersection.
Names of sitios included: None.

(Formerly, this barrio was a part of Natatas. When it became densely populated, the municipal council passed a resolution separating said barrio from Natatas.)

3. Date of establishment: About 30 years ago.

4. Original families: Platon and Molinyawe families.

5. List of tenientes from the earliest time to date:

Evaristo Marquez
Eugenio Javier
Roman Macahia
Fausto Magpantay
Marcelo Lantin
Ruperto Pecho
Marcelo Lantin
Felino Molinyawe
1922-1925
1925-1933
1933-1936
1936-1942
1942-1945
1945-1946
1946-1953
1953- to date

6. Story of old barrio or sitios within the jurisdiction that are now depopulated or extinct: None.

7. Data on historical sites, structures, buildings, old ruins, etc.: None.

8. Important facts, incidents or events that took place:

a. During the Spanish occupation:
1. Establishment of chapels.
2. Conversion of the people into Christianity.
3. People were taught how to read, write, and respect the old.
b. During the American occupation [up to] World War II:
1. People began to feel the importance of democracy.
2. Construction of semi-permanent buildings.
3. Implementation of health and sanitation.
4. Sending of children of school age to public schools free of everything.
c. During and after World War II:
1. Intensification of food production.
2. Organization and construction of reading centers to enable the barrio people to read newspapers in order to know what was happening currently.
3. Active participation of the people in keeping the community clean.
4. Organization of puroks to exercise brotherhood among the barrio people.
9. a. Destruction of lives, properties and institutions during wars:
(1) In 1896-1900: None.
[p. 2]
(2) In 1941-1945: Many houses were burned by the Japanese soldiers, and twelve persons were killed.
Part Two: FOLKWAYS

10. Traditions, customs, and practices in domestic and social life:

a. Birth:

When a baby is born, the following day, the baby is baptized or a “buhos tubig” is celebrated. If the family can afford, a big feast is celebrated, and all the relatives of the baby’s father and mother are invited.

(Tagalog translation)

Matapos mailuwal ang sanggol, karaka-raka ay bibinyagan kinabukasan o dili kaya ay buhos tubig na lamang. Kung ang mga magulang ng bata ay nakakariwasa sa buhay ay nagkakaroon ng malaking handaan at lahat ng kasamahan ng mga magulang ng bata ay inaanyayahan.

b. Baptism:

During the baptismal party, the ninong or ninang of the baby brings the child to the church. After the baby is baptized, they go home to eat their lunch with all the visitors and the companions of the ninong or ninang. Before leaving, the ninong or ninang gives a gift to the baby in any form.

(Tagalog translation)

Sa araw ng pagbibinyag sa bata ay ang bata ay dinadala ng ninong o ninang sa sambahan. Matapos mabinyagan ng pari ang bata ay dinadalang pauwi at sila naman, sampo ng mga panauhin at mga kasama, ay kakain ng tanghalian sa bahay ng bata at bago naman umalis ang ninong o ninang ay binibigyan ng alaala ang bata, kung minsan ay kuwarta o dili kaya ay ibang uri ng alaala.

c. Courtship:

At the present time, when a man falls in love with a woman, he can right away approach her and express his feeling. During the old days, before a man could court a lady, he had to go to the house of the girl so many times with the full respect to her parents. When he had a chance to speak to the girl, he would propose to her. The girl would tell her parents all about [the courtship]. Should the courtship be agreeable to the parents of the girl and the young man, a date for the forthcoming wedding would be set.

(Tagalog translation)

Hindi katulad sa kasalakuyan na kung ang isang binata ay mapa-ibig sa isang dalaga, ay karaka-raka ay maaaring makipag-usap sa dalaga upang maipahayag ang kanyang mga layunin. Noong unang dako ay bago mangligaw ang isang binata ay kailangang makapunta ang binata sa bahay ng dalaga [at] magbigay galang sa mga magulang ng dalaga, at kung siya ay magkaraon ng pagkakataon na makipag-usap sa dalaga upang maipahayag ang kanyang damdamin. Ang lahat ng kanilang mapapag-usapan ay ipagtatapat ng dalaga sa kanyang mga magulang at kung sakaling sa pagka-alam ng magulang ng dalaga ay karapat-dapat ang lalaking ito sa kanilang anak, ay ipagbibilin naman ang mga magulang ng lalake upang kanilang maka-usap tungkol sa bagay na ito. Kung sakali at sila ay magkasundo ay itatakda nila ang araw ng kasal.

[p. 3]

d. Marriage:

During the marriage or the wedding party, both the girl and the man will go to the church. All those invited will go with them. One will be called to act as best man on the part of the groom, and a maid on the part of the bride. There is also a veil man and a veil woman. After the marriage has been solemnized, they all go to the house of the girl to have their lunch. That is, if the wedding is quite elaborate. Sometimes, the wedding is quite. That all depends upon the financial status of the parents of the young man. After lunch, the bride proceeds to the house of the man, and the groom is left in the house of the bride for at least four days.

(Tagalog translation)

Sa kaarawan ng kasal ay ang binata at ang dalaga ay pupunta sa sambahan. Ang lahat ng abay ay kasama at pagkatapos na makasal ng pari, ang dalawa ay uuwi na sa bahay ng babae upang idaos ang salu-salo. Ito ay kung sakali at may handaan sapagka’t hindi ang lahat ay may handa. At kung wala namang kaya ay idinadaos ang kasal ng walang ano naman. Matapos ang salu-salo ay dadalhin na ang nobia sa bahay ng lalake at ang nobio ay maiiwan sa bahay ng babae ng hindi kukulang sa apat na araw.

e. Death:

During the old days when there was no coffin yet, the dead person was carried in the “bitlag.” The dead would be brought to church to receive the last benediction of the priest. Then, the deceased would be brought to the cemetery for burial.

(Tagalog translation)

Noong una na wala pang kabaong ay ang karaniwang pinaglalagyan ng patay ay ang bitlag. Ang patay ay dinadala sa sambahan upang bindisyunan ng pari, at pagkatapos ng bendisyon ay dadalhin na ang patay sa libingan at doon inililibing.

f. Visits:

When somebody is sick or when a woman gives birth to a child, she is visited by relatives. The visitor brings fruits, flowers and sometimes chickens.

(Tagalog translation)

Kung ang isang tao ay may sakit o dili kaya ay nanganak ay karaniwan ay binibisita ng mga kasamahan. Ang dumadalaw ay nagdadala ng mga bungangkahoy, bulaklak o dili kaya ay manok upang kung gumaling ang may sakit o nanganak ay maipagpalaka.

g. Festivals:

It is traditional among the people of the barrio to celebrate the “Flores de Mayo.” The last day of the celebration is precisely the barrio fiesta. During the fiesta, every family is prepared to receive visitors. One or more bands are hired to make the affair more joyous.

(Tagalog translation)

Naging kaugalian sa mga tao ang magdaos ng alay sa tuwing buwan ng Mayo. Ang katapusang araw ng pag-aalay ay siyang nagiging pistang nayon. Sa araw ng pista ay ang lahat ng bahay ay may handa at handa namang tumanggap ng mga panauhin. Isa o higit pa ang kinukuhang banda ng musiko upang maging masaya ang pista.

[p. 4]

11. Superstitions:

a. When the thunderstorm is heard, the rain will not continue.
(Kung nauunang marinig ang kulog ay hindi tutuloy ang ulan.)
b. When a cat wipes its face facing inside the house, a visitor will come.
(Kung ang pusa ay maghilamos ng kanyang mukha na nakaharap sa loob ng bahay, ay tanda na may bisitang darating.)
c. The presence of a white butterfly is a sign of happiness and good luck, but the presence of a black butterfly is a sign of sorrow and bad luck.
(Ang paglapit ng puting paru-paro ay tanda ng kasayahan at tagumpay, nguni’t ang paglapit ng itim na paru-paro ay tanda ng kalungkutan at malas sa buhay.)
d. When a hen cackles in the middle of the night, somebody will die or an unmarried woman is on the family way.
(Kung ang inahing manok ay pumutak ng hatinggabi, ay tanda ng may magkakasakit o dili kaya ay may dalagang nagdadalang-tao.)
e. When dishes are broken during a wedding ceremony, this means that the couple will have so many children.
(Kung may mga platong mabasag sa oras ng kasalan ay ito’y tanda ng ang mag-aasawa ay magkakaroon ng maraming anak.)
f. When you dream that any of your teeth is pulled out, this means that a relative of yours will die.
(Kung mapanaginip mong ikaw ay may nabunot na ngipin, ito ay pangitaing may kamag-anak kang mamamatay.)
12. Amusements and Entertainment:

a. Kotang-kotang
b. Reading of Pasion
c. Sta. Kurusan
d. Suble

Measuring time:

a. Shadow of the sun
b. Noise of the calao (hornbill)
c. Crowing of the cocks at night

13. Riddles and puzzles:

a. Kung tiklupin ko’y malapad, makitid kung mailadlad. (lubid)
b. Kung araw ay bongbong, kung gabi ay dagat. (banig)
c. Tubig sa ining-ining, di mahipan ng hangin. (tubig sa niyog)
d. Aling itlog ang may buntot? (lisa)

14. Proverbs and Sayings:

a. Don’t count the chicks before they are hatched.
(Huwag bibilangin ang sisiw kundi pa napipisa ang itlog.)
b. A word is enough to the wise.
(Husto ang isang sabi sa marunong umintindi.)
c. An empty sack cannot stand upright.
(Ang walang lamang sako ay hindi makatitindig.)
15. Other folktales: None.
Part Three: OTHER INFORMATION

16. Information on books and documents treating of the Philippines and the names of their owners: None.

17. The names of Filipino authors born or residing in the barrio, the titles and subjects of their works: None.

Notes and references:
Transcribed from “Report on the History and Cultural Life of the Barrio of Sambat,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post