Calayo, Nasugbu, Batangas: Historical Data Part II - Batangas History, Culture and Folklore Calayo, Nasugbu, Batangas: Historical Data Part II - Batangas History, Culture and Folklore

Calayo, Nasugbu, Batangas: Historical Data Part II

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART II

PART I | PART II

[p. 6]

7. Daring is the result of expectation.

Ang kapangahasa’y bunga ng pag-asa.

8. In the thick of the fight, real heroism is revealed.

Sa gitna ng digmaan makikilala ang bayaning tunay.

9. Men who talk and brag undoubtedly are cowards.

Ang lalaking maangas, tandaan mo’t duwag.

10. Many are brave but few are determined.

Marami ang matapang, ang perming loob ay madalang.

11. Those who try do not die.

Walang mamamatay sa ato [eto?] kung di si Pirong aso.

12. If you should not dare, never can you succeed.

Ang hindi makipagsapalaran, hindi makakatawid ng karagatan.

II. On Industry, Diligence and Thrift

Kasipagan at Pagtitipid

1. If you have planted something, you will harvest something.

Kung mayroon kang itinanim, mayroon kang aanihin.

2. You will have profit if you have capital.

Kung mayroon kang puhunan, mayroon kang pakinabang.

3. Stones don’t go to the snail.

Ang bato ay hindi lalapit sa suso.

4. The thing serves old age. The habit of saving goes to life’s end.

Ang arimuhuna’t adhika dala hanggang tumanda.

5. Thrift and savings will help a lot during rainy days.

Ang arimuhuna’t adhika dala hanggang tumanda.

6. A lazy man profits in nothing.

Ang taong palatulog, ginto man ay mahulog, hindi makapulot.

7. He who does not know how to save money spends thoughtlessly.

Ang hindi marunong magtipon, walang hinayang magtapon.

8. God gives His grace to men who labor for it.

N asa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

9. A rolling stone gathers no moss.

Sa taong pagulong-gulong, ang damo ay hindi sisibol.

[p. 7]

III. ON HONESTY, PUNCTUALITY, RESERVE, AND PATIENCE

KATAPATAN, PAGKAMAAGAP, KAHINHINAN, AT TIYAGA

1. Money earned from bubbles disappear like bubbles. Or easily earned, easily spent.

Ang hanap sa bula, sa bula rin nawawala.

2. Liars and thieves are alike.

Ang taong bulaan, kapatid ng magnanakaw.

3. Punctuality outruns agility.

Daig ng agap ang liksi.

4. Of what use is the grass when the horse is dead?

Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo?

5. Don’t be overconfident, storms come even during Lent.

Huwag kang kaseseguro, kuaresma man ay nabagyo.

6. No debt will ever remain unpaid.

Walang utang na hindi pinagbabayaran.

7. What one usually says is what he feels.

Kung ano ang bukang-bibig, siyang laman ng dibdib.

8. He who plants the wind reaps the storm.

Ang nagtanim ng hangin, bagyo ang aanihin.

9. Constant rain wears away stones.

Ang bato man ay matigas,
Sa patak ng ulan ay pilit na maaagnas.

10. Constancy and patience will always win.

Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin.

11. He who will not sacrifice will not succeed.

Ang di magtiis at magbata di magkakamit ginhawa.

12. Without patient effort, one cannot accomplish work.

Hindi mayayari ang anuman kung hindi gagamitan ng tiyaga.

IV. COURTESY AND GOOD BREEDING

PAGGALANG AT MABUTING PAKIKIPAGKAPWA-TAO

1. Good manners are a treasure.

Ang magandang asal ay kaban ng yaman.

2. A coquette is like the common salt, always wooed but never loved.

Ang dalagang magaslaw parang asing nakahanay, ibigin ma’y di totohonan.

[p. 8]

3. Though firewood is fresh and wet,
Never near the flame should it be placed.
Ang kahoy mang babad sa tubig, sa apoy huwag ilalapit; kapag nadarang ng init, sapilitang magdirikit.

4. You can judge a person who is well-bred by his words and his deeds.

Makikilala mo ang taong may bait
Sa kilos ng kamay at sabi ng bibig.

5. Believe not all words he says,

What may appear true and plain,
May contain untruth behind.
Hindi sukat maniwala sa mga sabi at wika;
Patag na patag man ang lupa,
Sa ilalim ay may lungga.

6. You may be beautiful and rich,

And beautifully dressed,
You are also worthless if you show you are foolish.
Mayaman ka ma’t marikit, mabuti ang pananamit,
Kung walang sariling bait, walang halagang gahanip.

7. Spare the rod and spoil the child.

Anak na di paluin, ina ang patatangisin.

8. Habits formed in youth are carried over to one’s manhood.

Ang gawa sa pagkabata dala hanggang tumanda.

9. He who looks not from where he started,

Wouldn’t arrive at the desired spot.
Ang hindi lumingon sa pinanggalingan,
Di makararating sa patutunguhan.

10. Bend the tree while it is young;

Long afterwards, it cannot be done.
Ang kahoy habang malambot, madali ang pag-ayos,
Kung tumigas na at tumayog, mahirap na ang paghutok.

11. Wipe off your own blemishes before you point at the soot of others.

Bago ka pumuna ng uling ng iba,
Mangyaring pahirin ang uling mo muna.

12. Belittle not the one who errs;

Better teach him to correct his mistakes.
Ang mamali ay aralan, huwag pag-upasalaan.

[p. 9]

15. Methods of measuring time, special calendars –

It is the belief of the people that when a certain animal, [the] so-called “kalo,” makes its sound at noontime, they say it is twelve o’clock in the morning.

Time is also determined by the crowing of the cock. The first crowing of the cock in the morning is four o’clock, the second crowing is eight o’clock, the third crowing is ten o’clock, and the fourth crowing is twelve o’clock.

PART III
OTHER INFORMATION

16. Information on books and documents treating of the Philippines and the names of their owners.

There is none.

17. The names of Filipino authors born or residing in the community, the titles and subjects of their works, whether printed or in manuscript form, and the names of persons possessing these.

None.

PART I | PART II

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of Calayo,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post