Anilao, Mabini, Batangas: Historical Data Part III - Batangas History, Culture and Folklore Anilao, Mabini, Batangas: Historical Data Part III - Batangas History, Culture and Folklore

Anilao, Mabini, Batangas: Historical Data Part III

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART III

PART I | PART II | PART III

[p. 14]

SALAWIKAIN

1. Likas na sa tao na pagkamahirap, ay matahing lagi ng ibang mapilak.

2. Ukol sa mabuti kaya mo ginawa subali’t mali rin sapagka’t masama.

3. Iyang panalangin kahit di habaan mabuti pa ang maikli mabisa lamang.

4. Ang kapalaran ko ay di ko man hanapin, dudulog, lalapit kung talagang akin.

5. Tubig na lumabo pagka’t nalabusaw saka ng tining na ay muling luminaw.

6. Pagka ang buhay ay namatay ay hindi pa kahanga-hanga, pag ang patay ang nabuhay yaan ay isang balita.

7. Sapagka’t makinang ang iyong dinampot, nguni’t nang suriin ay saka mo natalos, isa palang tanso may gintong kalopkop.

8. Madalas magkamali ang padalos-dalos, limit mapawasto ang marahang kilos.

9. Mabuti pa ang aso ng isang mayaman kay sa isang taong walang hanap buhay.

10. Kay gandang tanawin sa gunam-gunam, kay pangit ng kuwadro sa katotohanan.

11. Sundin moa ng utos pag talagang tumpak, nguni’t kundi wasto ay di baling lumabag.

12. Pag tinangka mong inomin ang tubig ng buong ilog, ang tiyan mo ay lalaki, at pag lumaki ay sasabog.

13. Ang kaboy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilalapit, kapag nadarang ng init, sapilitang magdirikit.

14. Kinakailangan pa munang magkasukat itong puso bago maging maligaya sa larangan ng pagsuyo.

15. Iyang bata na marunong mahabag sa kapuwa, ay dinudulotan ng Diyos ng ibayong ganting pala.

16. Ang matulugin ay papatayin; ang magisingin ay mabuhayin.

[p. 15]

17. Ang kita sa bula-bula, sa bula-bula rin mawawala.

18. Ang taong masipag, daig ang maagap.

19. Kung manliligo ka’y sa tubig aagap at nang huwag abutin ng tabsing sa dagat.

20. Kapirasong tabling iyong inihagis tinangay ng agos, dinala ng tubig, subali’t nang minsang ikaw ay manganib, upang di malunod doon ka kumapit.

21. Ang tao’y yuyuko ng yukod na yukod oras na ang ulo niya ay mauntog.

22. Kahit maantala iyang katarungan ay mananaig din pagdating ng araw.

23. Ang dalagang bagong kita ay matamis pa sa pantusa. Pag tumagal at sumawa na ay mapait pa sa ampalaya.

24. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruruonan.

25. Aking kapalaran di ko man hanapin, ako’y lalapitan kung talagang akin.

26. Umibig ay parang nagsusugal lamang, kung may panalunan ay may katalunan.

27. Ang taong masikap daig ang maagap, at sa taong tamad malayo ang palad.

28. Batong tipak-tipak kahit anong tigas, sa ulang tikatik pilit maaagnas.

29. Huwag kang maniniwala sa tabil ng mga dila, kung ang lupang patag na nga nasa ilalim ay may lunga.

30. O yamang hindi na yata matatapos, magbibinhi ng lagim na katakot-takot.

31. Upang igalang ka’y iyong patunayang makakatindig ka hindi man tulongan.

32. Kain mang mainit na isusubo, nalalaglag pa rin kung mapaso.

33. Ang pilak na kita sa masamang hanap ay tulad ng manok labuyong hinuli sa gubat, na kahit kulungin mo ay magpupumiglas.

34. Ang panahon ay samantalahin sapagka’t ginto ang kahambing.

[p. 16]

SUPERSTITIOUS BELIEFS

In farm life:

1. In planting squash, the dipper seed container should be rolled several times on the ground for it is believed that many squash fruits will be rolling on the ground.

2. The opo [upo] and sponge guard seeds must be passed through a blower so that the fruits will be long.

3. The succeeding fruit of any kind of tree will become sour if tasted by a woman who is conceiving.

4. In planting eggplants, the stem of the calamias must be used for digging the hills so that it will bear many fruits.

5. In planting bananas, we should not look up so that the plants will not become tall and should be done during full moon to produce big bananas.

6. In planting bananas, the fingers of the planters must be spread out so that the bananas will not be twins.

7. In planting any kind of plant, it must not be done during low tide so that it will not be leafy.

8. In planting plants, the best day is the second day after full moon so that the plants will bear fruits continuously.

9. In sowing or broadcasting the palay seeds, the farmer must not have a haircut before doing so. It I believed that the young palay seedlings will have cut leaves when they germinate.

10. To produce full coconut (makapuno), the planters must fill his mouth with porridge.

Fishing life:

1. Do not allow anybody to step over the hook and line. It is believed that the fisherman will not be able to cut fish.

2. When you intend to go fishing, do not smell the bait for the fish might just do the same.

3. When you happen to see a snake biting a frog, cut it and get the head with the frog in the mouth. It will be good for any kind of fishing craft.

4. Do not request for some fish from those who will still go fishing for they will not be able to catch.

[p. 17]

5. Do not drop any metal in the corrals (baklad) for the belief that it will not catch anymore. The fish is afraid of metals.

6. Do not crawl under the net so that the fish will not learn to escape under the net.

In the home:

1. Do not winnow or clean your rice at the doorway for the graces of God will be far from you.

2. Do not brush your teeth at night for the belief that your teeth will be exposed when you die.

3. When you bite your tongue while eating, someone is talking about you.

4. The bag of rice should be opened during high tide so that it will produce full capacity.

5. Do not carry the chupa when borrowing rice in the belief that you will borrow rice all the time.

6. When a lizard enters your house, some misfortune will come to the family.

7. Placing [a] water container full of water and every corner and middle of a new house for the family to bathe on the fourth day so that the family will always be in good health and prosperous.

8. When you sneeze while eating, someone is talking about you.

9. While walking, if you tip over a stump of a tree or on a stone, someone is talking about you.

10. When you drop spoons or forks while eating, some more visitors are coming.

11. Do not leave the house when somebody is still eating for something might happen to you on the way.

12. It is not good to sweep or clean the house at night because the house creatures or insects will fall on the roof.

13. When rice is not well cooked, it is a sign of a bad voyage.

14. In going to some places, if a lizard crosses your way, it is a bad omen.

[p. 18]

15. When a cat washes his face facing the doorway, a visitor is coming.

16. When pullets or hens cackle at night, someone will elope.

In Birth:

1. Do not tie the neck of the husband with [a] handkerchief when laboring so that the baby will not be wrapped by the umbilical cord.

2. After giving birth, the baby must be wrapped with papers used by bright students so that the baby will be bright also.

3. The placenta should be placed in a glass and covered by papers containing reading materials for the belief that the baby will be intelligent.

4. So that the baby will have strong teeth, when he grows old, his placenta should be buried deep.

5. If the mother is laboring hard, the husband must blow the center of the head so that the mother will deliver easily.

6. When washing the things used during delivery, one should not scratch any part of his body so that the baby will not be itchy.

7. After the delivery of the first child, the mother and the baby should step on the crowbar so that the mother and the baby will be sturdy and strong.

8. When the pregnant mother is laboring hard during delivery, the elders would tell the husband to loosen all the things he tied and to uproot the new plants he planted.

9. Inasmuch as the eggs and the young fruits of cacao are slippery, the pregnant mother should be told to eat them when she is laboring to ease her in delivering.

10. It is believed that eggplants of any variety should not be eaten by the pregnant mother so that the mother and the baby will not have beri-beri.

11. During the state of conceiving, the mother should be given all the beautiful things or pictures and interesting reading materials so that the offspring will be beautiful and learned.

[p. 19]

During Baptism:

1. The parents select on with good moral character, influential, or well-to-do for a compadre or comadre. They say that the baby acquires the traits of the godmother or godfather.

2. The veil used by the priest during [the] baptismal ceremony should be protected not to drop. The belief is, if it drops, the baby will not live long.

3. When there are several babies baptized, they rush to be first in going out of the church for the belief that the baby will be aggressive and alert when he grows up. If she is the only girl, she will have many suitors and vice-versa.

Respectfully submitted:

[Sgd.] TOMAS B. RAMIREZ
Principal

PART I | PART II | PART III

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of the Barrio of Anilao” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post