Tuy, Batangas: Historical Data Part Part VI - Batangas History, Culture and Folklore Tuy, Batangas: Historical Data Part Part VI - Batangas History, Culture and Folklore

Tuy, Batangas: Historical Data Part Part VI

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART VI

PART I | PART II | PART III | PART IV | PART V | PART VI

[p. 20]

4. A young twig may be bent easily; but when it becomes large and old, it is difficult to make it straight or to change it.
(Ang kahoy na liko’t baktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.)
5. Spoil the child and you [blurred word] grief to his mother.
(Ang anak ng palayain, ina ang patatangisin.)
6. Even if the child drowns, the indulgent parents will not save him for fear of giving him pain.
(Ang anak ay malunod man, di sagipin ng magulang, takot na baka masaktan.)
7. However well we take care of a pig, it will always wallow in the mire.
(Pakamahalin man ang hayop na baboy, pag gala’y sa duming lagi rin ang gulong.)
8. The child’s good breeding lies in parental upbringing.
(Ang ibinabait ng palaking bata ay nasa magulang na nag-aalag.)
9. A man of good breeding may go astray, but easily returns to his old ways.
(Ang tao ay kapag sa mabuti galing, kahit sumama ma’y bubuti rin.)
10. When the source is muddy, the stream is also muddy all down its way.
([blurred word] magaling ang labo sa [blurred word], [blurred 2 words] ay abo tang labo.)
11. As the lumber is, so are its shavings.
(Kung ano ang kahoy ay siyang tatal.)
12. Where the tree is slanted, there it will fall.
(Kung saan ang hilig ng kahoy, ay duon ang buwal.)
13. One crushes the crab’s pinchers, not because of hatred but to enjoy its meat inside.
(Sipit-alimango’y kaya pinupukpok, di sa kagalitan ni sa pagkapoot, kundi sa katawan na laman sa loob.)
14. Those whom we dearly love, we make them suffer most.
(Kung sinio ang minamahal, siyang pinahihirapan.)

[p. 21]

15. It is easy to be born; it is hard to become a man.
(Madali ang maging tao, mahirap ang magpakatao.)
16. Our children’s training becomes our manhood’s nature.
(Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang sa tumanda.)
17. A child brought up with tears shall live to thank his parental care.
(Anak na pinaluluha, kayamanan sa pagtanda.)
18. Petting and foolish love have wrecked the happiness of many a child; for lazy fathers oft neglect to teach right ways, by love beguiled.
(Sa taguring [blurred word] likong pagsasakal, ang isinasama ng bata’y nasakal, ang iba’y marahil sa kapabayaan ng dapat nagturong tamad na magulang. – Balagtas.) [Batangas History’s confidence in #18 is low. Too many blurred words.]
19. “Those who are reared in wealth and care, walk stripped of good no counsel hear; the father’s wrong care, sons to please, bears bitter fruit and [blurred word] them dear.”
(“Ang laki sa layaw, karaniwa’y hubad, ang bait at muni’t sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak.”)
20. There is nothing like a true friend, loyal and faithful.
(Walang gaya ng [blurred word] tapat, kung katapat sa puso mo.)
21. It is easier to empty the bottom of the sea than to find a true and most sincere friend.
(Ang tubig ma’y malalim, malilirip kung lipdin, itong budhing magaling, ang maliwanang paghanapin.)
22. Nothing destroys iron but its own rust.
(Walang sumisira sa bakal, kundi ang sariling kalawang.)
23. We tasted first its sweetness, then afterwards its bitterness.
(Pag ang tamis ay nauna, ang kasunod ay ang pakla.)
24. A friend in need is a friend indeed.
(Kaibigan kung mayroon, kung wala’y patapon-tapon.)

[p. 22]

25. There is a vast difference between glancing at an object and observing it with care.
(Iba ang tinitingnan kay sa tinititigan.)
26. He who is near the well has always water to drink.
(Kung sino ang malapit sa balon, siyang laging naka-iinom.)
27. Our real friend is known in the days of our misfortune.
(Ang mabuting kaibigan, sa gipit malalaman [unsure, blurred word].)
28. While the young bamboo grows, it points up to heaven; but when it grows old, it bends down to lowly earth.
(Ang kawayan habang tumutubo, langit na mataas ang itinuturo; pag ito’y lumaki at saka lumago, sa lupang mababa doon yumuyuko.
29. The arrogant is useless, in poverty he dwells; everywhere he is despised.
(Ang palalo’y walang [blurred word]; sa hirap nananagana; api saan man magtungo.)
30. The monkey laughs at the cow’s long tail, but to see his own, the monkey does fail.
(Ang matsing ay nagtatawa sa haba ng buntot ng baka bago’y ang buntot niya ay hindi nakikita.)
31. Speaking softly soothes the heart.
(Ang marahang pangungusap sa puso’y nakakalunas.)
32. No diligence to save; no restraint to waste.
(Walang pagod magtipon; walang hinayang magtapon.)
33. Do not quarrel with old people; remember that you will also get old.
(Ang taong lampas sa gulang di dapat pakitinguhan ang iyong pagpaparoonan ay tatanda ka rin naman.)
34. Whoever goes with a muddy carabao gets the mud also.
(Ang sumama sa kalabaw na may putik ay mapuputikan din.)
35. What from the dew you gather must vanish with the water.
(Ang hanap sa hamog, sa tubig naaanod.)
36. If you wish to improve yourself, take the initiative.
(Kung ibig mong gumaling, sa katawan mo manggaling.)
37. Before doing and saying anything, think it over seven times.
(Bago gawain at sabihin, makapitong isipin.)
38. Better a glutton than a thief.
(Mabuti pa ang matakaw kay sa magnanakaw.)

[p. 23]

R e s o u r c e P e r s o n s

The following persons were consulted in the gathering of the data for the Poblacion, Tuy:

1. Mr. Vicente Calingasan
2. Mr. Rafael Carandang
3. Mr. Jose Abiad
4. Mr. Donato Marquez
5. Mr. Simeon Rodriguez
6. Mr. Troadio Argente
7. Mr. Severino Valdez
8. Mr. Epifanio Almanzar
9. Atty. Dominador Pasia
10. Mr. Luis Carandang
11. Mr. Ceferino Deguito

- o 0 o -

Compiled by:

1. Mr. Bienvenido Martinez
2. Mr. Geronimo Macalalad
3. Miss Consuelo Almanzar
4. Miss Milagros Villadas
5. Mrs. Norma L. Maranan
6. Miss Mauricia Villacrusis
7. Mrs. Eleuteria V. Pasia
8. Miss Felisa Encarnacion
9. Miss Flotilda Castillo
10. Mrs. Ester T. Gumbes
11. Miss Lourdes Afable
12. Mrs. Juliana O. Mulingbayan
13. Mrs. Irene R. Tolentino
14. Mr. Pedro Delleopas

PART I | PART II | PART III | PART IV | PART V | PART VI

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Data of the Municipality of Tuy,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post